Voorwaarden verkoop

Verkoopcondities IJisberg Real Estate

1.        NOTARISKEUZE/KOOPCONTRACT EN LEVERINGSAKTE

a.)  De koopakte en leveringsakte zullen uitsluitend worden opgemaakt volgens het model van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en het Ringmodel koopcontract Amsterdam. Door een door koper aan te wijzen notaris kantoorhoudende uitsluitend in Amsterdam en omgeving met een maximale afstand van 25 kilometer.  

b.)  Koper dient binnen 2 werkdagen na overeenstemming bekend te maken welke notaris deze kiest en hiervoor een afspraak te maken zoals onder 1a.  bepaald. In de volksmond wordt de koopakte ook wel eens genoemd een “voorlopige” koopakte. 

c.)  Na overeenstemming met u en de verkopende partij dient er binnen 1 week een koopcontract worden opgesteld en getekend door koper en verkoper bij de notaris op kantoor zoals hierboven onder 1a. beschreven. 

d.)  De tussen verkoper en koper te sluiten koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand als beide partijen een schriftelijke koopakte (zie 1a. t/m 1c.) hebben ondertekend. 

Ten behoeve van de voortgang van de verkoop en afbakening van verantwoordelijkheden, geven wij hierbij graag melding van de verkoopcondities in geval een aspirant-koper geen gebruik wenst te maken van deskundige aankoopbegeleiding zulks in de vorm van een beëdigd of gecertificeerd makelaar;

 

 2.        OVERIGE VOORWAARDEN

Indien bij het aangaan van de onderhandelingen hiertoe door de aspirant-koper wordt gekozen, dient deze; Aan verkopend makelaar naar genoegen aan te tonen dat het onderliggend voorstel voldoende financieel is gewaarborgd. Dit kan worden aangetoond door bijvoorbeeld contact met of afgifte van een uitgebracht advies door een daartoe deskundig en erkend financiële instelling of adviseur.

  • Verkoper en verkopend makelaar behouden zich het recht voor om biedingen af te wijzen en/of de verkoopprocedure te veranderen, dit ook tijdens onderhandelingen. 
  • Biedingen worden slechts behandeld indien deze schriftelijk (per post, fax en/of e-mail) aan de verkopend makelaar zijn toegezonden, vergezeld van een afschrift van een geldig legitimatiebewijs.
  • De verkoper en diens makelaar zal aan aspirant-koper al hetgeen meedelen dat ter kennis van koper behoort te worden gebracht, met dien verstande dat inlichtingen over feiten welke aan koper bekend zijn of uit eigen onderzoek bekend hadden kunnen zijn, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van koper verlangd mag worden, door verkoper en/of diens makelaar niet behoeven te worden verstrekt. Aspirant-koper aanvaardt diens onderzoeksplicht als zodanig. De aspirant-koper dient zelf de voor koop gangbare informatiebronnen te raadplegen.
  • Biedingen blijven van kracht tot het moment waarop de verkoper (en/of diens makelaar) antwoordt met een acceptatie, het uitbrengen van een ander voorstel of door afwijzing van het aspirant-koper uitgebrachte voorstel, echter komt de verkoopovereenkomst tot stand onder de opschortende voorwaarden dat beiden partijen de koopakte ondertekenen (zie ook 1a. t/m 1d.). 
  • Indien koper besluit het koopcontract te ontbinden binnen de wettelijke 3-dagen bedenktijd dan is koper aan IJisberg Real Estate verschuldigd; € 400,– exclusief BTW, dit is een vaste vergoeding voor de diverse werkzaamheden, reiskosten, onderhandelingen, administratiekosten en begeleiding bij koopakte. De betaling is verschuldigd door koper op het moment van ontbinding. 
  • De opgegeven afmetingen, oppervlakte opgave en de verkooptekst zijn indicatief en dienen slechts om een indruk te geven van de woning,  hieraan kunnen echter geen rechten aan ontleend worden. Deze maten en informatie kunnen afwijken. 
  • De bijlagen van de brochure (zoals o.a plattegrond) kan afwijken van de bestaande situatie (bijvoorbeeld een gewijzigde indeling, ander type woning en/of later aangebrachte wijzigingen en verbouwingen dan in de plattegrond staat getekend).